วิสัยทัศน์

เราเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธุรกิจและการลงทุนชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งสร้างทักษะความรู้และทัศนคติที่ดี เพื่่อนำไปสู่สังคมของนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีคุณภาพ พร้อมความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Stock2morrow Vision