พันธกิจ

Stock2morrow Mission
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้

เรามุ่งพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ธุรกิจและการลงทุน ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

Stock2morrow Mission
สร้างสังคมที่ดี

เรามุ่งสร้างสังคมที่ดีมีมิตรภาพ สนับสนุนให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Stock2morrow Mission
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี

เรามุ่งปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่นักธุรกิจและนักลงทุน ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคมและประเทศชาติ

Stock2morrow Mission
พัฒนาบุคลากร

เรามุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง พร้อมต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

Stock2morrow Mission
สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรม

เรามุ่งสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรม ที่เป็นเลิศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง