งบการเงินของ 4 แบงค์ใหญ่ ใครรุ่ง-ใครร่วง?

ข่าวสารการลงทุน

โดย stock2morrow
20 มกราคม 2560    |    60,522 Views

งบการเงินปี 2559 ของ 4 แบงค์ขนาดใหญ่ ออกแล้ว ผลกำไรสุทธิ 3 แบงค์ใหญ่ยังเติบโตได้อยู่ แต่มีอีกหนึ่งแบงค์ใหญ่ที่กำไรลดลง (เช่นเดียวกับราคาหุ้น) เพื่อนๆ สามารถดูผลประกอบการและตัวเลขอัตราส่วนที่สำคัญ ๆ กันได้เลย ใครรุ่ง - ใครร่วง ? 

 

ธนาคารกรุงไทย ในปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดา เนินงานก่อนสำรอง (หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่าฯ) 74,030ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,343 ล้านบาท (ร้อยละ 12.70) จากปี 2558 เมื่อหักค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญฯและภาษีเงินได้จำนวน 33,429 และ 7,062 ล้านบาท ตามลำดับ

 

ธนาคารและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิเท่ากับ 33,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,998 ล้านบาท (ร้อยละ 13.53) จากปี 2558โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารเท่ากับ 32,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,784 ล้านบาท (ร้อยละ 13.28) จากปี 2558 จากการขยายตัวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่อนข้างทรงตัว

 

 

 

ธนาคารกสิกรไทย ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 40,174ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 700 ล้านบาท หรือ 1.77% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 4,666 ล้านบาท หรือ 5.49%

 

โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.52% รวมถึงรายได้ที่ มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน 1,222ล้านบาท หรือ 1.96%

 

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ และ รายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ลดลงจำนวน 2,802ล้านบาท หรือ 4.20%

 

ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 41.63% อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมความ พร้อมสำหรับความไม่แน่นอนในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2559 (งบการเงิน รวมก่อนตรวจสอบ) มีผลกำไรสุทธิจำนวน 47,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% จากปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยที่สินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวดีขึ้น

 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามงบการเงินรวมในปี 2559 มีจำนวน 88,449 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.8% จากปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ธนาคารสามารถบริหารต้นทุนเงินฝากได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ เติบโตของสินเชื่อ 5.8% จากปี ก่อน รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยตามงบการเงินรวมลดลง 17.5% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากในปี 2558 มีกำไร (พิเศษ) จากการขายเงินลงทุนตราสารทุนจำนวนมาก หากไม่รวมกำไรจากเงินลงทุนดังกล่าว

 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 3.9% มาจากรายได้จากธุรกิจประกันชีวิต และกำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา ต่างประเทศที่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 31,815 ล้านบาท เทียบกับ 34,181 ล้านบาทในปีก่อนหน้า สำหรับผลการดำเนินงานในปี2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 31,815 ล้านบาท ลดลง 2,366 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.9

 

โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 63,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,488 ล้านบาทหรือร้อยละ11.3 และส่วนต่าง อัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ2.34 เป็นผลจากการบริหารต้นทุนเงินรับฝากให้ลดลง

 

สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 41,860 ล้านบาท ลดลง 3,359 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.4 ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และกำไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลง ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 421 ล้านบาท

 

หมายเหตุ : งบการเงิน 2559 (เป็นงบการเงินก่อนตรวจทาน) ตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินอ้างอิง ณ วันที่ 19/01/60

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : SET 

 

  Shared
Subscribe

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่ LINE@stock2morrow, FB:stock2morrow และ www.stock2morrow.com 


ดูบทความทั้งหมด